ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο Child In Mind στοχεύει στην ανάπτυξη μαθησιακών πόρων, ελεύθερα διαθέσιμων για τους ανθρώπους που προσφέρουν άτυπες υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών.
Το έργο αποσκοπεί πρωτίστως να αντιμετωπίσει την ανάγκη που υπάρχει για ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας και φύλαξης παιδιών προσχολικής ηλικίας (0-6 ετών).

Αποτελέσματα & Παραδοτέα

  • Τεκμηριωμένα μαθησιακά αποτελέσματα για τους ανθρώπους που προσφέρουν άτυπες υπηρεσίες φύλαξης παιδιών ηλικίας 0-6 ετών κατ’ οίκον.
  • Διδακτικές ενότητες & υλικά του έργου ChildInMind
  • Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα, το οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν στο δικό τους χώρο και χρόνο.
  • Μαθησιακοί πόροι για τους παρόχους/ φορείς του μαθήματος ChildInMind