O projekte

ChildInMind projekt je zameraný na podporu inkluzívneho kvalitného vzdelávania opatrovateliek/opatrovateľov detí, ktoré/ktorí sa starajú o deti v rodinách.
Cieľom je zaplniť medzeru v dostupnosti ich vzdelávania a poskytnúť im rôzne možnosti ako získať informácie, ktoré budú mať pozitívny vplyv na kvalitu starostlivosti o malé deti vo veku O-6 rokov.

Očakávané výsledky a výstupy

  • Prieskum potrieb v oblasti vzdelávania opatrovateliek a opatrovateľov
  • ChilInMind vzdelávacie materiály
  • Online kurz pre samoštúdium
  • Doplňujúce materiály pre poskytovateľov ChildInMind kurzov