Σκοποί του Έργου

Το έργο ChildInMind αποσκοπεί στην υποστήριξη υψηλής ποιότητας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς, που να είναι σχετική με τις ανάγκες των ανθρώπων που προσφέρουν άτυπες υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών κατ’ οίκον. Ο γενικός σκοπός του έργου είναι να αντιμετωπιστεί το κενό στη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών πόρων για αυτήν την κατηγορία εργαζομένων. Για την αντιμετώπιση αυτού, στόχος της Κοινοπραξίας του έργου ChildInMind είναι να δημιουργήσει ένα ευέλικτο μονοπάτι προς τη μάθηση και την ανάπτυξη των ανθρώπων που προσφέρουν άτυπες υπηρεσίες φύλαξης παιδιών προσχολικής ηλικίας (0-6 ετών), έχοντας έτσι ένα θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται στα παιδιά αυτών των ηλικιών κατ’ οίκον.

Στόχοι του έργου

  1. Βελτίωση της πρόσβασης των ανθρώπων, που προσφέρουν άτυπες υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών κατ’ οίκον, στην κατάρτιση μέσω της ανάπτυξης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους.
  2. Ελεύθερη διάθεση των πόρων έτσι, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να ακολουθήσουν μια ευέλικτη διαδρομή μάθησης, και να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους στην κατ’ οίκον φύλαξη παιδιών προσχολικής ηλικίας.
  3. Υιοθέτηση στρατηγικών συνεργασιών με Δήμους, φορείς/ παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και ενώσεις/ συνδέσμους ευάλωτων κοινωνικο-οικονομικά ομάδων, ώστε να παρέχει μια πλατφόρμα που να προσφέρει μαθήματα για όσους προσφέρουν άτυπες υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών με έμφαση σε αυτούς που επιθυμούν ή ήδη ασχολούνται με αυτόν τον τομέα.
  4. Εξασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου με την ενεργό συμμετοχή των δημοσίων φορέων/ παρόχων ΕΕΚ, κοινωνικών οργανώσεων και δήμων στις χώρες της κοινοπραξίας.

Πού απευθύνεται

  1. Σε αυτούς που εργάζονται ή σχεδιάζουν να εργασθούν στον τομέα της άτυπης φύλαξης παιδιών ηλικίας O-6 ετπών κατ’ οίκον, και ιδιαίτερα σε αυτούς που ενδέχεται να ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
  2. Σε αυτούς που ενδιαφέρονται να προσφέρουν μαθήματα στον τομέα της φύλαξης παιδιών, όπως:
  • Ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχουν μαθήματα φροντίδας και φύλαξης παιδιών.
  • Εκπροσώποι ή υποστηρικτές ευάλωτων ομάδων που σχετίζονται με την επαγγελματική εξέλιξη.
  • Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες οικογενειακής στήριξης σε ευπαθείς ομάδες.
  • Δήμοι και χρηματοδοτούντες από την κυβέρνηση οργανισμοί που έχουν ένα ενδιαφέρον στην προσχολική φροντίδα και εκπαίδευση.