Cieľ projektu

ChildInMind projekt je zameraný na podporu inkluzívneho kvalitného vzdelávania opatrovateliek/opatrovateľov detí, ktoré/ktorí sa starajú o deti v rodinách. Cieľom je zaplniť medzeru v dostupnosti ich vzdelávania a poskytnúť im rôzne možnosti ako získať informácie, ktoré budú mať pozitívny vplyv na kvalitu starostlivosti o malé deti vo veku O-6 rokov.

Cieľ

  1. Zlepšiť prístup opatrovateliek a opatrovateľov k neformálnemu vzdelávaniu prostredníctvom otvorených vzdelávacích zdrojov prispôsobených ich potrebám.
  2. Tieto zdroje budú voľne dostupné online a umožnia im sa ďalej vzdelávať a zlepšovať vedomosti a zručnosti v poskytovaní starostlivosti o malé deti.
  3. Podporovať budovanie strategických partnerstiev so samosprávami, poskytovateľmi odborného vzdelávania a združeniami znevýhodnených skupín tak, aby sa vytvorila platforma poskytujúca kurzy pre opatrovateľky a opatrovateľov v súlade so zákonom a s dôrazom na tých, ktorí chcú poskytovať alebo už poskytujú neformálnu starostlivosť o deti.
  4. Zabezpečiť v partnerských krajinách udržateľnosť projektu prostredníctvom aktívneho zapojenia verejných poskytovateľov odborného vzdelávania, organizácii a samosprávy.

Cieľové skupiny

  1. Osoby, ktoré pracujú alebo plánujú pracovať ako opatrovateľky a opatrovatelia detí od O do 6 rokov a najmä osoby, ktoré sú sociálne znevýhodnené.
  2. Jednotlivci alebo inštitúcie so záujmom poskytovať kurzy pre opatrovateľky/opatrovateľov a pod.
  • Inštitúcie odborného vzdelávania, ktoré poskytujú kurzy zamerané na opatrovanie detí.
  • Jednotlivci alebo inštitúcie, ktoré reprezentujú alebo podporujú znevýhodnené skupiny v ich kariérnom raste.
  • Organizácie, ktoré poskytujú podporu znevýhodneným rodinám, napríklad jednorodičovským rodinám.
  • Samosprávy a vládou financované organizácie, ktoré sa zaujímajú o vzdelávanie a starostlivosť o deti v ranom veku.