ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

4η Διακρατική Συνάντηση του έργου ChildInMind Ιούνιος 2018

Η 4η Διακρατική Συνάντηση του έργου ChildInMind φιλοξενήθηκε από τον εταίρο ΠΡΟΜΕΑ στην Αθήνα, στις 11 Ιουνίου 2018. Τα κύρια θέματα της συνάντησης ήταν η δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου για τους εκπαιδευομένους (learner’s e-book), το οποίο βασίστηκε στα εκπαιδευτικά υλικά του έργου, και η πιλοτική λειτουργία του ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος, με σκοπό την τελειοποίηση όχι μόνο του εν λόγω μαθήματος, αλλά και όλων των υλικών που έχουν παραχθεί από την κοινοπραξία του έργου. Επίσης, έγινε ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών, όσον αφορά τα εργαστήρια που ήταν προγραμματισμένα να πραγματοποιηθούν σε κάθε χώρα της κοινοπραξίας, με σκοπό την παρουσίαση των στόχων, δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του έργου, καθώς επίσης και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού, με τη συμμετοχή εκπαιδευόμενων από τις ομάδες-στόχους του έργου. Επιπλέον συζητήθηκε η δημιουργία ενός οδηγού για το προσωπικό των δήμων και τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση του μαθήματος ChildInMind στην περιοχή τους.